Regulamin

Regulamin sprzedaży materiałów promocyjnych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży materiałów promocyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego na stronie Uczelni pod adresem sklep.sum.edu.pl, a także zasady wykonywania umów sprzedaży, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Sklep internetowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwanego dalej Sklepem SUM, prowadzony jest przez Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni, przy Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice  (Rektorat, pok. 4).
 3. Wszelkie ogłoszenia, cennik i inne informacje zamieszczane na stronie Sklepu SUM nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, przesłanego na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze Sklepu SUM lub jego części wynikającej z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usług będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
 6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w zgłoszeniu zamówienia, a w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu. Zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione zwalniają Wykonawcę z realizacji zamówienia.
 7. Dane osobowe Kupującego podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującym prawem i nie są udostępniane innym podmiotom. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest administratorem danych osobowych przetwarzanych
  w ramach prowadzonego sklepu. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przedstawiona jest w formularzu składania zmówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.).
 8. Warunkiem realizacji zamówienia, jest jego dostępność w ofercie sklepu.
 9. Koszty przesyłki materiałów podane są na stronie internetowej sklepu i nie są doliczane do towarów odbieranych osobiście w siedzibie Uczelni.
 10. Wysyłka materiałów następuje w terminie pięciu dni roboczych, od daty wpływu środków finansowych na konto Uczelni. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy przez firmę realizującą usługę pocztową.
 11. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie 14 dni od daty potwierdzenia realizacji zamówienia, zostaje ono anulowane.
 12. Na wniosek zamawiającego zostanie wystawiona faktura VAT, uwzględniająca zamówione produkty oraz ewentualne koszty przesyłki.
 13. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia całości towaru pod względem prawidłowości wykonania usługi przewozowej, niezwłocznie przy odbiorze.
 14. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (U. 2014 poz. 827), Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przesyłki.
 15. Zwracany towar musi być pełnowartościowy i bez śladów używania. W związku ze zwrotem towaru zostanie wystawiona przez sprzedającego faktura korygująca na równowartość zwróconego towaru. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.
 16. W przypadku zwrotu towaru, o którym mowa w ust. 14, Uczelnia zwraca na konto kwotę równoważną wartości zwróconego towaru, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru, na numer rachunku bankowego, z którego przelew został dokonany lub osobę wpłacającą  w przypadku przelewu pocztowego.
 17. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Kupujący może domagać się wymiany towaru na nowy – właściwy. Jeśli wymiana nie jest możliwa albo Uczelnia nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy.
 18. Reklamowane towary należy przesyłać na adres siedziby Uczelni.
 19. Reklamacja powinna zawierać informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Kupującego, numer zamówienia oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie SUM.
 20. Uczelnia ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Uczelni i powiadomi o sposobie dalszego postępowania.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 30 maja 2015 r. o prawach konsumenta, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 22. Spory wynikłe z postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla Uczelni.
 23. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 24. Kupujący przyjmuje do wiadomości zapisy Regulaminu i akceptuje jego warunki.